P3170024

Erfdelen

Uitgangspunten 

 

 

Als je wat ouder wordt, kun je natuurlijk afwachten hoe de volgende levensfase zich zal voltrekken maar ook zelf (levensloop bestendige) plannen maken. Zo'n erfdelen project is daar een voorbeeld van en het omvat alles wat de initiatiefnemers essentieel of wenselijk vinden voor zichzelf en hun omgeving. Dat betekent niet dat het 'in beton gegoten' is maar wel dat verdere ontwikkelingen aan deze uitgangspunten getoetst worden.

Nb: we zijn ervan overtuigd dat dit concept ook voor andere leeftijdsgroepen aantrekkelijk is en dat blijkt ook wel uit onze enquête.

Sociaal

Enerzijds zijn er gezamenlijke voorzieningen in de boerderij (bijv.: werkplaats, eetkeuken, logeerkamers, wasserette, bibliotheek), anderzijds is er ruimte voor privacy door kleinschalige vrijstaande woningen in een landschappelijk vormgegeven erf. Met elkaar optrekken en deelnemen aan sociale activiteiten behoort tot de mogelijkheden. Denk daarbij aan: af en toe samen koken & eten, burenhulp, muziek maken, schilderkunst, mantelzorg, vrijwilligerswerk, onderhoudsactiviteiten, enz.

P3170001

Kleinschalig

Ons ideaalbeeld is: maximaal vijf kleinschalige (circa 350 m3) woningen, waarvan één in de bestaande boerderij, voor twee- of eenpersoons huishoudens rond een land- en gemeenschappelijk erf. Het minimum aantal wooneenheden dat nodig is voor een vitale leefgemeenschap, dat qua beleving past bij de wensen van de initiatiefnemers en bij schaal en sfeer van een (historisch) boerenerf. Vanzelfsprekend kan iedere woongroep hier een eigen invulling aan geven.

Vernieuwend

Een knooperf of vriendenerf met een combinatie van: duurzaam, sociaal, werken en wonen, recreatie, samenwerking, biologische tuinbouw, gemeenschappelijke voorzieningen en bouwen voor een redelijke prijs. Een mooie vernieuwende combinatie van wonen, werken en samenleven uitgaande van mandeligheid alsmede ontwikkeling in eigen beheer; collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

“Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hen opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers.” (BW boek 5 art. 60)

Duurzaam

Levensloopbestendig, minimale CO2 uitstoot bij bouw en gebruik, energie-leverende woningen, vitalisering platteland, verantwoord tuinieren, zo mogelijk hergebruik & renovatie van boerderij, voorzieningen voor elektrisch vervoer, gezamenlijk gebruik van o.a. apparatuur en auto (spullen delen), eerbied voor natuur en landschap.

Een interessante optie kan zijn om daken van stallen van buurboeren te huren voor gezamenlijke energieopwekking met zonnepanelen, bijvoorbeeld in beheer bij een coöperatie.

De initiatiefnemers willen niet alleen een toekomst bouwen voor zichzelf maar ook rekening houden met volgende generaties. Verstandig omspringen met grondstoffen, materialen en omgeving hoort daarbij.

02 Nieuw Veldhuis

Zorgzaam

We zijn nog heel fit maar houden in ons concept zorgvuldig rekening met andere tijden. De woningen worden levensloop bestendig. Je moet er in een rolstoel rond kunnen rijden en dat geldt ook voor het erf. Bovendien biedt de boerderij mogelijkheden om op termijn zorgfaciliteiten te realiseren. En een belangrijk idee achter de erfdelen opzet is natuurlijk dat je elkaar zo nodig met allerlei zaken kunt helpen, van boodschappen doen tot een lift geven of een oogje in het zeil houden of ………

Voor alle duidelijkheid; ook voor jongeren is dit concept interessant. Zoals speel- en oppas mogelijkheden voor de kinderen, gezamenlijk tuinieren, thuis werken, enz.

Juridisch

Er zijn diverse mogelijkheden om ook de juridische kant van zo'n project goed te regelen. Want hoe organiseer je eigendom en beheer van het vastgoed en hoe leg je onderlinge afspraken vast? Doe je dat in een Vereniging van Eigenaren, in een Stichting, een Coöperatie of nog anders? Daar is in het land veel ervaring mee opgedaan en we zoeken verder uit wat de beste vorm is voor (samen)wonen op een boerenerf.

Werken & wonen

Kantoor aan huis en werkzaamheden op het erf, in de tuin en landschappelijk onderhoud. Bij dat laatste kun je ook denken aan aanleg en onderhoud van een Knooperf wandel- en fietsroute. En verder zal er ruimte zijn voor voortzetting van de professionele loopbaan en voor andere betaalde en onbetaalde activiteiten. De aanleg van glasvezelverbindingen op het platteland biedt in dat opzicht nieuwe kansen. drie miljoen medelanders werken inmiddels geheel of gedeeltelijk thuis.

Historisch

De bestaande bebouwing is uitgangspunt van denken. Ook een vernieuwende inrichting & gebruik kunnen gecombineerd worden met historische waarden. Monumentale bomen blijven natuurlijk gehandhaafd. 

Meerwaarde

De meerwaarde voor de samenleving zit hem o.a. in: sloop van bouwvallige gebouwen en asbestdaken, in het landschap passende nieuwbouw, bevorderen kennisuitwisseling, bijdrage vitaal platteland, investeren voor de lange termijn, een mooie woon- en (samen) leefoptie voor ouderen, alleenstaanden en vele anderen.

Samenwerking

We gaan voor samenwerking, zowel bij de planontwikkeling en uitvoering als bij gebruik en onderhoud van het terrein. Want het spreekt voor zich dat een dergelijk project van samenleven en werken tot stand komt door samenwerking. Daarbij is het noodzakelijk je te kunnen verplaatsen in de belangen en zienswijze van anderen. Daar wordt zo'n project beter van. 

Ook duurzaam, kleinschalig en sociaal ;-)                Kleiner wonen

PastedGraphic 4   Klein

De initiatiefnemer van een Limburgs Erfdelen project formuleerde het zo:

"De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. De planeet waarvan wij jarenlang alleen maar hebben genomen, vraagt onze aandacht. De mensen die wij ontmoeten worden steeds ouder en de omgang met mens en planeet wordt steeds meer gestuurd binnen de economie. Waarbij het overwinnen van tekorten het grootste probleem lijkt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat ons contact met de volle schoonheid van de natuur steeds schaarser wordt en dat eenzaamheid steeds vaker weggenomen wordt door een betaalde kracht. Wij kiezen ervoor niet te leven vanuit tekort maar vanuit overvloed. De overvloed van menselijke warmte, humor en creativiteit. "